Súťaž o učiacu vežu

 
Učiaca veža Groot: 
https://www.wilsondo.sk/uciaca-veza-pre-deti-groot-biela/

OFICIÁLNE PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Organizátorom, vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Wilsondo s. r. o., IČO: 47 429 151, so sídlom Zemianska Dedina 75, 027 43 Nižná, SR, spoločnosť zapísaná na Okr. súde Žilina, odd. Sro, vl.č.60353/L (ďalej len „organizátor“).

Predmetom pravidiel súťaže je úprava právneho vzťahu medzi súťažiacim a organizátorom súťaže. V okamihu, kedy sa súťažiaci zapojí do súťaže prijíma tieto pravidlá a zaväzuje sa ich dodržiavať.

PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

Účastníkom súťaže sa môže stať fyzická osoba:

  • staršia ako 18 rokov,
  • s adresou doručenia na území Slovenskej republiky,
  • aceptujúca spracovanie osobných údajov,
  • spĺňajúca stanovené pravidlá súťaže,
  • zamestnanci spoločnosti Wilsodno s. r. o. sa nemôžu zúčastniť súťaže.

Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť prostredníctvom e-mailovej adresy. E-maily, ktoré môžu pôsobiť ako fiktívne, budú zo súťaže vylúčené.

SÚŤAŽ

Súťaž oficiálne trvá od 25.10.2023 do 24.11.2023 (12:00 hod.). Súťaž sa spustí zverejnením príspevku na oficiálnej webovej stránke wilsondo.sk. Úlohou súťažiaceho je potvrdiť účasť v súťaži svojim e-mailom. Všetky súťažiace emaily budu použite na marketingové účely. Do súťaže sa môže súťažiaci zapojiť iba jedenkrát, najneskôr do 24.11.2023 (12:00 hod.). Následne vylosujeme jedného súťažiaceho, ktorý vyhrá učiacu vežu pre deti Groot v bielej farbe.

Výherca má 48 hodín od vyhlásenia výsledku na to, aby zareagoval na správu o výhre. V prípade, že sa tak neuskutoční, bude vyhlásený nový výherca. Náklady na doručenie výhry hradí organizátor súťaže. Pokiaľ výhru nebude možné doručiť z dôvodu na strane výhercu na uvedenú adresu, je povinný organizátorovi nahradiť náklady, ktoré vynaložil na dopravu výhry.

OSOBNÉ ÚDAJE

Súťažiaci berie na vedomie, že svojou účasťou v súťaži súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov za účelom preverenia súťažiaceho v priebehu súťaže, a po jej ukončení. Poskytnuté osobné údaje môžu byť v prípade výhry sprístupnené prepravcovi.

OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Organizátor je oprávnený súťaž zrušiť, či zmeniť a zmenu zverejní rovnakým spôsobom ako pravidlá súťaže. Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou.

Táto súťaž nie je spravovaná ani pridružená k sociálnej sieti Facebook a Instagram. Akékoľvej dotazy, či pripomienky k súťaži môžu byť adresované výhradne organizátorovi súťaže. Zaslať ich môže písomne, prostredníctvom e-mailu na info@wilsondo.sk do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže.