Podmienky získania darčeka

PRAVIDLÁ PREDAJA 

 1. „pohovka DEANA III + vankúš zdarma
 2. detská posteľ futbalová brána 90x200+koberec

Článok 1.

 1. Spoločnosť Wilsondo s.r.o.IČO: 47429151, so sídlom na adrese Zemianska Dedina 75, 027 43, Nižná (ďalej len „Spoločnosť“), organizuje predajné akcie s názvom                         

  A. „pohovka DEANA III + vankúš zdarma“ (ďalej len „Akcia A“).
  B. detská posteľ futbalová brána 90x200+koberec“ (ďalej len „Akcia B“).
 1. Predmetom tohto dokumentu je celková revízia pravidiel (ďalej len „Pravidlá“) Akcie A a Akcie B. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý je záväzný pre pravidlá Akcií A a B. Tieto pravidlá sa môžu meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami uverejnenými rovnakým spôsobom ako tento dokument.

Článok 2.

 1. Akcie budú  prebiehať :
 2. Akcia A „DEANA III + vankúš zdarma od 22.5.2024 do 30.6.2024 / prípadne do vypredania zásob v e-shope https://www.wilsondo.sk/, pričom ponuka týkajúca sa Akcie A bude platná len počas uvedeného obdobia.
 3. Akcia B detská posteľ futbalová brána 90x200+koberec od 11.6.2024 do 30.6.2024 / prípadne do vypredania zásob v e-shope https://www.wilsondo.sk/, pričom ponuka týkajúca sa Akcie B bude platná len počas uvedeného obdobia.

Článok 3.

 1. Účastníkom Akcie A a Akcie B môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá je koncovým zákazníkom a spĺňa ostatné podmienky stanovené v týchto Pravidlách (ďalej len „Zákazník). Akcie nie sú určená pre osoby, ktoré nakupujú tovar zahrnutý do Akcie za účelom ďalšieho predaja.
 2. Do Akcií A a B budú zaradení len tí Zákazníci, ktorí spĺňajú všetky podmienky Akcie. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia posúdiť splnenie stanovených podmienok jednotlivými Zákazníkmi a vylúčiť z Akcie Zákazníkov, ktorí nespĺňajú podmienky stanovené v týchto Pravidlách, a to podľa vlastného uváženia. 

Článok 4.

 1. Zákazník sa Akcie A  zúčastní zakúpením akéhokoľvek produktu z kolekcie DEANA III v rámci jedného nákupu v čase a na mieste konania Akcie A v súlade s článkom 2 Pravidiel („Nákup“).
 2. Zákazník kúpou produktu DEANA III získa vankúš EXIL v rovnakej farbe zadarmo. 
 3. Pri kúpe dvoch a viac produktov DEANA III v rovnakej farbe zákazník získa vankúš zdarma ku každej pohovke. Podmienkou však je, aby si zvýšil počet vankúšov podľa počtu pohoviek v košíku sám.
 4. Zákazník sa Akcie B zúčastní zakúpením akéhokoľvek produktu detská posteľ futbalová brána 90x200 cm v rámci jedného nákupu v čase a na mieste konania Akcie B v súlade s článkom 2 Pravidiel („Nákup“).
 5. Zákazník kúpou produktu detská posteľ futbalová brána 90x200 cm získa koberec lopta 80x80 cm zadarmo.
 6. Pri kúpe dvoch a viac produktov detský postelí futbalová brána  zákazník získa okrúhly koberec lopta ku každej posteli. Podmienkou však je, aby si zákazník zvýšil počet kobercov podľa počtu postelí v košíku sám.
 7. Každý zákazník sa môže Akcie A a Akcie B zúčastniť opakovane, vždy však po splnení všetkých podmienok účasti podľa týchto Pravidiel.
 8. Spoločnosť má výhradné právo posúdiť splnenie stanovených podmienok Akcie A a Akcie B jednotlivými Zákazníkmi. Spoločnosť je oprávnená definitívne vylúčiť Zákazníka, ak má podozrenie, že sa Zákazník dopustil podvodného konania alebo iného konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi. Toto rozhodnutie o vylúčení Zákazníka je konečné, bez možnosti odvolania.

Článok 5.

 1. Tieto Pravidlá budú k dispozícii na webovej stránke https://www.wilsondo.sk/ počas celého obdobia konania Akcií.
 2. Spoločnosť je možné v súvislosti s Akciami kontaktovať aj na e-mailovej adrese alebo telefónnom čísle uvedenom na webovej stránke https://www.wilsondo.sk/.
 3. Účasť na Akciách A a B je dobrovoľná. Účasťou na Akciách A a B Zákazník súhlasí s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vzniknuté v súvislosti s Akciami A a B, ktoré nie sú upravené v týchto Pravidlách, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 4. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť podmienky Akcií A a B alebo dobu trvania Akcií A a B bez uvedenia dôvodov a bez poskytnutia akejkoľvek náhrady a bez akýchkoľvek nárokov Zákazníkov voči Spoločnosti. Každá takáto zmena Pravidiel alebo Akcií bude oznámená rovnakým spôsobom ako tieto Pravidlá. Zmeny bude Spoločnosť vykonávať len z výnimočných dôvodov, najmä v reakcii na okolnosti, ktoré Spoločnosť nemôže primerane ovplyvniť, vrátane technických alebo právnych dôvodov, a za predpokladu, že sa Spoločnosť bude vždy snažiť minimalizovať ich vplyv na Zákazníkov.
 5. Pri uplatňovaní práv z vadného plnenia (reklamácie) tovaru v rámci tejto Akcie sa postupuje podľa platnej právnej úpravy obsiahnutej najmä v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov a v súlade s platným Reklamačným poriadkom Spoločnosti.
 6. Pri odstúpení Zákazníka od zmluvy bude Zákazníkovi vrátená kúpna cena a odstúpenie Zákazníka od kúpnej zmluvy sa vždy vzťahuje na súbor všetkých výrobkov zakúpených v rámci Nákupu.
 7. Zľavy a iné výhody v rámci tejto Akcie nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo inými predajnými akciami.
 8. Zákazník má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/). V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (http://esc-sr.sk/).
 9. Zákazník, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, má ďalej právo začať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosúdneho riešenia sporu nie je mediáciou podľa zák. č. 420/2004 Z. z., o mediácii, ani rozhodcovským konaním podľa zák. č. 335/2014 Z. z., zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie Súťažiaceho obrátiť sa so svojím nárokom na Slovenskú obchodnú inšpekciu či na súd.