Oficiálne pravidlá súťaže o futbalovú posteľ

SÚŤAŽ O FUTBALOVÚ POSTEĽ !

OFICIÁLNE PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Organizátorom, vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Wilsondo s. r. o., IČO: 47 429 151, so sídlom Zemianska Dedina 75, 027 43 Nižná, SR, spoločnosť zapísaná na Okr. súde Žilina, odd. Sro, vl.č.60353/L (ďalej len „organizátor“).

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky, prostredníctvom sociálnej siete Facebook a Instagram.

Predmetom pravidiel súťaže je úprava právneho vzťahu medzi súťažiacim a organizátorom súťaže. V okamihu, kedy sa súťažiaci zapojí do súťaže prijíma tieto pravidlá a zaväzuje sa ich dodržiavať.

PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

Účastníkom súťaže sa môže stať fyzická osoba:

  • staršia ako 18 rokov,
  • s adresou doručenia na území Slovenskej republiky,
  • registrovaná na sociálnej sieti Facebook a Instagram,
  • dodržujúca pravidlá používanie sociálnej siete Facebook, dostupných na adrese https://www.facebook.com/terms.php,
  • suhlasujúca so spracovaním osobných údajov,
  • spĺňajúca stanovené pravidlá súťaže,
  • zamestnanci spoločnosti WILSONDO s. r. o. sa nemôžu zúčastniť súťaže.

Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť iba jedenkrát, prostredníctvom vlastného profilu. Zakazuje sa akákoľvek úprava reakcie. Profily, ktoré môžu pôsobiť ako fiktívne, budú zo súťaže vylúčené.

SÚŤAŽ

Súťaž oficiálne trvá od 13. 6. 2024 do 14. 7. 2024 (12:00 hod.). Súťaž sa spustí zverejnením príspevku na Facebookovej a Instagramovej stránke wilsondo.sk. Úlohou súťažiaceho je napísať odpoveď pod súťažný príspevok na danú otázku: "Ktorá krajina vyhrá Majstrovstvá Európy vo futbale 2024?" Otázka je uvedená na webovej stránke priamo pri výhernom produkte (https://www.wilsondo.sk/detska-postel-futbalova-brana-90x200/). Do súťaže sa môže zapojiť súťažiaci neobmedzene na Facebooku aj na Instagrame, najneskôr do 14. 7. 2024 (12:00 hod.). Oficiálne žrebovanie súťaže sa uskutoční 17. 7. 2024. Najprv určíme, či výherca bude z Facebooku alebo Instagramu. Potom z vybranej sociálnej siete vylosujeme jedného súťažiaceho so správnou odpoveďou, ktorý získa detskú posteľ futbalová brána 90x200 v bielo/čiernej farbe.

Výherca má 7 dní od vyhlásenia výsledku na to, aby zareagoval na správu o výhre. V prípade, že sa tak neuskutoční, bude vyhlásený nový výherca. Náklady na doručenie výhry hradí organizátor súťaže.

OSOBNÉ ÚDAJE

Súťažiaci berie na vedomie, že svojou účasťou v súťaži súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov za účelom preverenia súťažiaceho v priebehu súťaže, a po jej ukončení. Poskytnuté osobné údaje môžu byť v prípade výhry sprístupnené prepravcovi.

Súťažiaci má práva zaručené zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov. Osobné údaje súťažiaceho budú uložené len po určitú dobu, najviac však po dobu troch mesiacov po ukončení súťaže. Údaje môžu byť spracované tak automaticky, ako aj zamestnancami organizátora súťaže.

Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom siete Facebook budú spracované tiež spoločnosťou Facebook Inc., a to podľa aktuálnych podmienok. (www.facebook.com).

OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Organizátor je oprávnený súťaž zrušiť či zmeniť a zmenu zverejní rovnakým spôsobom ako pravidlá súťaže. Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou.

Súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu, v akom ich poskytol počas trvania súťaže a jej vyhodnotenia na účely určenia výhercu a odovzdania výhry a na dobu trvania súťaže a jej vyhodnotenia a odovzdania výhier, najviac 3 mesiace od ukončenia súťaže.

Akékoľvej dotazy či pripomienky k súťaži môžu byť adresované výhradne organizátorovi súťaže. Zaslať ich môže písomne, prostredníctvom správy na sociálnej sieti Facebook, do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže.